Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów – to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione s? spek­taklu eko­log­icznym które obejrzały dzieci z grup starszych. Dowiedziały się również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odży­wianie i ruch na ?wieżym powi­etrzu. Tytułowy bohater przed­staw­ienia Baron Smog, d?ży do tego, aby ziemia i powi­etrze były zanieczyszc­zone. Wybiera na swoj? „praw? rękę” mał? dziew­czynkę Tosię, która ma mu pomóc w real­iza­cji niec­nego planu zapanowa­nia nad ?wiatem. Jed­nak jest kto?, kto czuwa nad Tosi? i wraz z widzami dołoży wszel­kich starań, by pokrzyżować plany złego Barona.